Badania naukowe

Publikacje przygotowane we współpracy z Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych:

 • Razafimahefa A.L., Nowak M.M., Bogawski P., Leong Pock Tsy J.M., Faramalala M.H., Rabakonandrianina E., Roger E., Razanamaro O.H., 2022. Effect of habitat fragmentation on the generative growth of Adansonia rubrostipa in dry deciduous forest in western Madagascar. Global Ecology and Conservation, Volume 34, e02022
 • Nowak, M.M., Słupecka K., Jackowiak B., 2021. Geotagging of natural history collections for reuse in environmental research. Ecological Indicators, vol. 131.
 • Budka M., Kokociński P., Bogawski P., Nowak M.M, Białas J.T., Machura M., 2020. Seasonal changes in distribution and abundance of a local Corncrake population. Journal of Ornithology.
 • Nowak M.M, Pędziwiatr K., Słupecka K., Wawer R., 2020. Parcel-based layout as a factor affecting the potential availability of ecosystem services provided by tree belts. Ecological Indicators, 119 (2020) 106836.
 • Nowak M.M, Dziób K., Ludwisiak Ł., Chmiel J., 2020. Mobile GIS applications for environmental field surveys: A state of the art. Global Ecology and Conservation, 23 (2020), e01089.
 • Nowak M.M., Dziób K., Bogawski P., 2019, Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in environmental biology: a review. European Journal of Ecology, Vol. 4(2), 56-74.
 • Zduniak M., Błoszyk J., Nowak M.M, Napierała A. 2019. Soil mites (Acari) of natural areas of a former military training field in Olsztyn (Poland). European Journal of Biological Research, 9(4), 245-258.
 • Dominiak-Świgoń M., Olejniczak P., Nowak M.M, Lembicz M. 2019. Hyperspectral imaging in assessing the condition of plants: strengths and weaknesses. Biodiv. Res. Conserv. 55: 25-30.
 • Bogawski P., DamenT., Pędziwiatr K., Paul Wilkin P., Mwachala G., Nowak M.M, Pierzchalska J., Wiland-Szymańska J., 2019. Current and future potential distributions of three Dracaena Vand. ex L. species under two contrasting climate change scenarios in Africa. Ecology and Evolution, 2019;00:1–16.
 • Nowak M.M, Pędziwiatr K., 2018. Modeling potential tree belt functions in rural landscapes using a new GIS tool. Journal of Environmental Management, 217:315-326
 • Nowak M.M, Pędziwiatr K., 2018, Dataset and GIS toolbox for modeling potential tree belt functions. Data in Brief, 20, 326-332.
 • Grewling Ł., Jenerowicz D., Bogawski P., Smith M., Nowak Małgorzata, Frątczak A., Czarnecka-Operacz M., 2018. Cross-sensitization to Artemisia and Ambrosia pollen allergens in an area located outside of the current distribution range of Ambrosia. Advances in Dermatology and Allergology, XXXV (1): 83-89
 • Grewling Ł., Nowak Małgorzata, Szymańska A., Kostecki Ł., Bogawski P., 2018. Temporal variability in the allergenicity of airborne Alternaria spores. Medical Mycology
 • Bogawski P., Grewling Ł., Jackowiak B., 2018. Predicting the onset of Betula pendula flowering in Poznań (Poland) using remote sensing thermal data. Science of The Total Environment, 658: 1485-1499
 • Sojka M., Siepak M., Pietrewicz K., 2018. Concentration of rare earth elements in surface water and bottom sediments in lake Wadąg, Poland. Journal of Elementology, 24(1): 125-140
 • Nowak M., 2018. Zastosowanie danych ALS do szacowania wybranych parametrów roślinności na terenie górnictwa odkrywkowego – zalety i wady. Roczniki Geomatyki, tom XVI, zeszyt  3(82), 247-262
 • Nowak M. (red.), 2016. GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko. Podręcznik dobrych praktyk. Wydawnictwo UAM, Poznań
 • Kaczmarski M., Kaczmarek J. M., Pędziwiatr K., Konieczna P. 2017. Atlas Płazów Poznania, Przegląd Komunalny, 2, s. 55-58
 • Achtenberg K., Antkowiak M., Cygan A., Konieczna P., Nowak M., Pędziwiatr K., Stachura K., 2013. Mapa sozologiczna w lokalnych badaniach przekształceń środowiska przyrodniczego, Geomatyka i inżynieria, PWSTE Jarosław, s. 27-50
 • Błoszyk J., Kalinowski T., Szybiak K., Nowak M., Napierała A., 2015. Metapopulations of the Roman snail (Helix pomatia L.) analysed with GPS system, [w:] The scientific, technological and legal background in the creating integrated databases of biotic elements. Wydawnictwo UAM, Poznań
 • Nowak M. (red.), 2015. The scientific, technological and legal background in the creating integrated databases of biotic elements. Wydawnictwo UAM, Poznań
 • Nowak M. (red.), Pędziwiatr K., Konieczna P., Antkowiak M., 2015. Zadrzewienia w krajobrazie rolniczym – czyli co młody przyrodnik wiedzieć powinien. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 • Nowak M., Achtenberg A., Antkowiak M., Konieczna P., Męczekalska M., Pędziwiatr K., Stachura K., 2013. Mapa sozologiczna obszaru Moraska, Kalejdoskop GIS, TOM II, Kalinowska-Szymczak Agnieszka, Warszawa, Esri Polska, s. 92-93
 • Nowak M., Kaczmarek J., Kaczmarski M., Pędziwiatr K., Konieczna P., Jakubowska A., 2014. Płazy w mieście – studencki projekt badawczy, Kalejdoskop GIS, TOM III, Kalinowska-Szymczak Agnieszka, Warszawa, Esri Polska, s. 86-87
 • Nowak M., Kijowski A., Stachura-Skierczyńska K., Antkowiak M., 2015. Inwentaryzacja zadrzewień – klasyczne metody terenowe, a nowoczesne technologie teledetekcyjne. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXXIX, 71-78
 • Pędziwatr K., Konieczna P., Stachura K., Antkowiak M., Meissner M., 2015. The sozological database as a basis for natural studies of the biodiversity on the Morasko area, [w:] Nowak M. (red.), The scientific, technological and legal background in the creating integrated databases of biotic elements. Wydawnictwo UAM, Poznań, s. 75 – 83

Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych wspiera realizację grantów badawczych i dydaktycznych, między innymi:

 • Grant Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: ‚AMU Nature Collections – online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu’, POPC.02.03.01-00-0043/18, kierownik projektu prof. dr. hab. Bogdan Jackowiak
 • Ocena liczebności i rozmieszczenia populacji ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) na terenie woj. Wielkopolskiego. Umowa Nr WOP.262.21.2020.UD z dnia 16.06.2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu, a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentowanym przez prof. dr. hab. Jerzego Błoszyka
 • POWR.03.01.00-00-K388/16, Wyższe kompetencje – większa szansa na rynku pracy. Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, projekt finansowany przez NCBiR w ramach systemu POWER, 2017-2019, zadanie pn. Wizyty studyjne w Paryżu w zakresie biodiversity planning dla studentów Wydziału Biologii UAM; Uniwersytet Paris Sorbonne, Urząd Miasta Paryża; koordynator zadania dr Maciej Nowak
 • Plan wsparcia różnorodności biologicznej dla Zakładu Górniczego Kujawy w Bielawach Lafarge Cement. Grant zlecony przez Lafarge Holcim, kierownik projektu prof. UAM dr hab. Julian Chmiel
 • Ocena liczebności i rozmieszczenia populacji ślimaka winniczka na terenie województwa dolnośląskiego. Umowa nr 35.2016 [5/2016/DN i PK/UAM z 20 kwietnia 2016 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przetarg na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu; kierownik projektu prof. dr hab. Jerzy Błoszyk
 • Sporządzenie dokumentacji dotyczącej liczebności i rozmieszczenia populacji ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) na terenie wszystkich gmin województwa lubuskiego, w oparciu o badania terenowe przeprowadzone w roku 2016 oraz wiedzy eksperckiej. Umowa WOF I 023.15.2016 [Nr 7/2016/Dnia/UAM]. Na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.; kierownik projektu prof. dr hab. Jerzy Błoszyk
 • Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Uniwersytetu Młodych Wynalazców – „Stymulujemy geo- i bioróżnorodonść. Projektowanie sieci zadrzewień w krajobrazie rolniczym, czyli informatyka dla przyrodnika.” kierownik projektu dr Maciej Nowak

Laboratorium wspiera również realizację projektów doktorskich:

 • Uwarunkowania siedliskowe i modelowanie rozmieszczenia inwazyjnej trawy Anthoxanthum aristatum Boiss. na obszarze Sandru Nowotomyskiego. Doktorski projekt badawczy mgr inż. Katarzyny Byczkowskiej pod kierunkiem dr hab. Marii Drapikowskiej (Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • Ekologiczne i biofizyczne efekty transportu zasobów w zależności od długości połączeń w sieci rośliny klonalnej. Doktorski projekt badawczy mgr Martyny Dominiak pod kierunkiem prof. dr hab. Marleny Lembicz (Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej, Wydział Biologii UAM)