Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych

Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zdjęcia i obrazy posiadają alternatywny opis

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Nowak.
 • E-mail: maciej.nowak@amu.edu.pl
 • Telefon: +48 61 829-57-50

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych
 • Adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6,
  61-614 Poznań
 • E-mail: mcnowak@amu.edu.pl
 • Telefon: +48 61 829-57-50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Collegium Biologicum

Adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań

Kierowniczka obiektu: mgr Maciej Rataszewski (tel.+48618295565, e-mail: macrat1@amu.edu.pl)

Opis: W pobliżu ok. 30 m od wejścia głównego do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, od strony ul. Uniwersytetu Poznańskiego.

Wejście główne do budynku:

 • posiada schody wyposażone w poręcze,
 • obok których znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach. Wjazd z pochylni prowadzi na poziom budynku: 0, parter,
 • posiada drzwi automatycznie otwierane.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
 • znajduje się 5 toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami: 2x parter, 2x pierwsze piętro, 1x drugie piętro
 • jedna z 2 wind znajdujących się w budynku wyposażona jest w komunikaty głosowe i przyciski z alfabetem Braille’a.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Tabliczki z pismem Braille’a i kodami QR przy salach zostaną zamieszczone w najbliższym roku kalendarzowym.

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi  pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni, zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Strona internetowa budynku: http://biologia.amu.edu.pl/

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61 829 55 60